Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston periaatepäätös vahvistaa työperäisen hyväksikäytön ehkäisemistä ja torjumista Suomessa

15.6.2023 | Uutinen

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksellä työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen strategian. Strategia vahvistaa pitkän aikavälin tavoitteet, joiden avulla Suomi voi vastata ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ilmiöihin yhä tehokkaammin. Tavoitteet tukevat myös viranomaisten välistä yhteistyötä ja maahan tulevien osallisuutta yhteiskuntaan.

Työperusteisen maahanmuuton lisääminen on tärkeää niihin haasteisiin vastaamiseksi, joita Suomen muuttuva ikärakenne aiheuttaa huoltosuhteelle, työvoiman riittävyydelle ja julkisen talouden kestävyydelle. Saadakseen tarvittua työvoimaa Suomen tulee samalla varautua yhä paremmin muuttoliikkeiden kielteisiin ilmiöihin, kuten ihmissalakuljetukseen, ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden kasvuun.

”Työperäisen hyväksikäytön kitkeminen on edellytys sille, että voimme edistää eettisesti kestävää työperäistä maahanmuuttoa. Strategia luo tälle työlle hyvät suuntaviivat. Työmarkkinoiden on oltava reilut kaikille”, työministeri Tuula Haatainen korostaa.

Suomi valmistautuu vastaamaan myös uusiin ilmiöihin

Viime vuosina Suomessa on paljastunut ennätysmäärä työperäisiä hyväksikäyttötapauksia ja epäilyjä. Uusia työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä syntyy myös jatkuvasti esimerkiksi työnteon uusien muotojen ympärille. Suomen täytyy olla valmis vastaamaan sekä nykyisiin että tuleviin haittoihin ja ongelmiin. Strategialla Suomi sitoutuu ehkäisemään ja torjumaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Tavoitteena on:

  • turvata harmaan talouden ja talousrikollisuuden sekä hyväksikäytön ehkäisyyn ja torjuntaan osallistuvien viranomaisten toimintaedellytykset ja kehittää näiden viranomaisten välistä yhteistyötä,
  • edistää hyväksikäytön ja ihmiskaupan tunnistamista ja ilmituloa, parantaa hyväksikäytettyjen työntekijöiden asemaa ja ehkäistä hyväksikäytön uusiutumista
  • edistää ulkomailta Suomeen työtä tekemään saapuvien ulkomaalaisten Suomeen kotoutumista, asettautumista ja yhteiskunnallista osallisuutta, 
  • vahvistaa yritysten ja julkisten hankintayksiköiden yhteiskuntavastuuta ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyssä ja torjunnassa, 
  • tehostaa rikosvastuun toteutumista rikoksesta epäillyn oikeusturvasta huolehtien.

Strategian mukaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön vastainen toiminta on vaikuttavinta silloin, kun se on poikkihallinnollista ja kokonaisvaltaista. Epäkohtiin puuttumisen lisäksi maahan saapuvien yhteiskuntaan osallistumista täytyy vahvistaa monipuolisin toimin ja syrjintää tulee torjua.

Hyväksikäytön torjuntaan panostettu tällä hallituskaudella

”Tällä hallituskaudella työperäisen hyväksikäytön torjunta on kytketty tiiviisti työvoiman maahanmuuton edistämiseen. Laaja viranomaisyhteistyö on tässä avainasemassa. On tärkeää, että tätä työtä jatketaan myös tulevaisuudessa”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Ulkomaalaislain muutos mahdollistaa, että työperäisen hyväksikäytön uhri voi irtisanoutua hyväksikäyttävästä työsuhteesta menettämättä oikeuttaan oleskella Suomessa. Ulkomaalaisten työntekijöiden neuvontaa on tehostettu, viranomaisten yhteistyötä parannettu ja resursseja lisätty. Oleskelulupahakemusten riskiperusteinen käsittely mahdollistaa Maahanmuuttoviraston voimavarojen kohdentamisen hyväksikäytön riskitapauksiin. TEM:n vuonna 2021 asettama neuvottelukunta seuraa ja valmistelee hyväksikäytön vastaisia toimia.

Paljastetun ihmiskaupan määrä on nousussa, mikä kertoo panostuksista ihmiskaupan tutkimiseen ja paljastamiseen. Muun muassa Poliisiin perustettu ihmiskauppa-yksikkö on paljastanut laajamittaisesti työperäistä hyväksikäyttöä. Toimet perustuvat toukokuussa 2021 hyväksyttyyn ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimintaohjelma

Strategian on työstänyt edellä mainitun neuvottelukunnan työperäisen hyväksikäytön vastainen jaosto, jossa ovat edustettuna keskeiset julkishallinnon organisaatiot, viranomaiset, järjestöt ja työmarkkinajärjestöt. Tavoitteena on laatia strategian pohjalta tarkempi työperäisen hyväksikäytön vastainen toimintasuunnitelma vastuineen ja aikatauluineen tulevalla hallituskaudella.

 

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvoston strategia työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Aiheesta ajankohtaisissa