ALUEELLISET TOIMIJAT

Alueellinen Talent Boost -toimijaverkosto on laaja. Muun muassa kaupungit, ELY-keskukset, TE-hallinto, korkeakoulut, järjestöt, elinkeinoelämän toimijat ja yritykset ovat keskeisessä roolissa Talent Boostin tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Yhdessä nämä eri toimijat muodostavat verkostoja, joissa kehitetään palvelukokonaisuuksia kansainvälisten osaajien houkuttelun ja pito-voiman parantamiseksi.

Alueiden Talent Boost -toimijat ovat tärkeässä roolissa alueen kansainväliseen osaamiseen liittyvien palvelujen kehittämisessä, suunnittelussa ja tarjoamisessa. Työpaikan lisäksi paikkakunnan tarjoaman elämäntavan ja sujuvan arjen merkitys on suuri silloin, kun osaaja harkitsee muuttoa toiseen maahan. Kaupunkiseudut ovat olleet edelläkävijöitä kansainvälisiin osaajiin liittyvässä kehittämistyössä.

Talent Hubit

Alueellisella tasolla Talent Boostia toteutetaan etenkin niin sanotulla Talent Hub -palvelumallilla. Talent Hubit ovat alueellisia yhteistyömalleja, jotka tarjoavat asiakaslähtöisiä organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi. Talent Hub -toiminnassa vahvistetaan korkeakoulujen, yritysten ja muiden työnantajien yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden työelämäyhteyksien ja työllistymisen edistämiseksi. Talent Hub -toimijaverkostoon kuuluu kaupungin lisäksi vähintään ELY, TE-toimisto, korkeakoulut ja yritysten edustus (työnantaja- tai yrittäjäjärjestöt ja/tai kauppakamarit) sekä muita keskeisiä alueen elinkeino-, innovaatio- ja kasvuekosysteemin toimijoita.

Talent Hub -kehittäminen on käynnistynyt pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa, Jyväskylässä, Seinäjoella, Kajaanissa, Lahdessa, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa sekä maakunnallisina malleina Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Talent Hub -toiminnan yksi malli on fyysinen International House -palvelupiste. International House -palvelupisteet ja niiden tarjoamat palvelut vaihtelevat alueittain, mutta tyypillisimmin ne kokoavat maahanmuuton ja maahantulon viranomaispalvelut samaan palvelupisteeseen. International House -palvelupisteiden tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta niin osaajille kuin työnantajille.

Kaupungit ja kunnat

Kaupunkien ja kuntien rooli Talent Boost -toiminnassa on keskeinen. Kaupungit ovat osaamisvetoisen talouden keskuksina kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoiman keskeisimpiä toimijoita. Kaupunkien houkuttelevuus investointikohteina, asuin- ja työpaikkoina sekä matkailijoiden näkökulmasta on ratkaisevassa asemassa siinä, kuinka hyvin menestymme kilpailussa osaajista.  Kaupungeilla on keskeinen rooli houkuttelevan, uusille tulijoille avoimen ja kiinnostavan elinympäristön luomisessa.

Kaupungit tekevät omaa kansainvälistä markkinointiviestintäänsä, jonka osana erityisesti isoissa kaupungeissa on yhä vahvemmin myös osaajille suunnattu viestintä. Kaupunkien elinympäristöjen tuominen esiin maakuvatyössä auttaa tekemään mielikuvan Suomesta ihmisläheisemmäksi ja konkreettisemmaksi. 

Kaupungeilla on keskeinen rooli yritysyhteistyön ja yritys- ja innovaatioekosysteemin kehittämisessä, kansainvälistymisen tuessa ja kansainvälisissä kumppanuuksissa.  Siksi kaupungit ovat avainasemassa myös kytkemään kansainväliset osaajat näihin ekosysteemeihin ja yhteistyöverkostoihin.

Kaupungit ovat useilla alueilla vetovastuussa Talent Hub –toiminnan koordinoinnista. Kaupunkien elinvoima- ja yrityspalveluissa kansainvälisten osaajien rooli on kasvava. International House –palvelupisteet Helsingissä, Tampereella ja Turussa kansainvälisiin osaajiin liittyviin viranomais-palvelut saman katon alle ja muodostavat usein myös kohtauspaikan yrityksille ja kansainvälisille osaajille

TE-toimistot ja ELY-keskukset

TE-toimistot tarjoavat EURES-työnvälityspalveluita EU/ETA-alueella, tarjoavat työnvälityspalveluita työnantajille ja maassa jo oleville kansainvälisille osaajille, tekevät työntekijän oleskelulupien osapäätöksiä ja antavat työlupiin liittyvää neuvontaa. Kansainvälisille osaajille suunnatut työvoimakoulutukset, kuten Further Educated with Companies (F.E.C.) –koulutukset auttavat yrityksiä löytämään kansainvälisiä osaajia työntekijöiksi. TE-toimistot tukevat yritysten kansainväli-sen rekrytoinnin ja monimuotoistumisen valmiuksia IMAGO-ohjelmalla. ELY-keskusten Team Finland koordinaattorit kannustavat yrityksiä hyödyntämään kansainvälisiä osaajia kasvun ja kansainvälistymisen edistämisessä. Joillakin alueilla ELY-keskukset ovat ryhtyneet koordinoimaan alueellista Talent Hub –toimintaa, kuten esimerkiksi Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Lisäksi ELY-keskukset vastaavat yrittäjän oleskelulupien osapäätöksistä. 

Korkeakoulut

Korkeakoulut toimivat Talent Boost- verkostossa monipuolisesti ja aktiivisesti. Korkeakoulujen toimet keskittyvät kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseen, heidän kielitaitonsa kehittämiseen sekä työllistymisen tukemiseen.  

Suuri osa korkeakouluista toimii Talent Boost ja erityisesti Talent Hub- toiminnoissa kansallisesti ja alueellisesti yhteistyössä kaupunkien, maakuntien, TE- hallinnon toimijoiden, hankkeiden sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Osa korkeakouluista on Talent Hub- verkostossa koordinoivassa roolissa ja osa osallistuu aktiivisesti, eli korkeakoulujen roolit verkostoissa vaihtelevat.