PÄÄMÄÄRÄ

Suomi tarvitsee osaajien maahanmuuttoa työmarkkinoiden ja yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kansainväliset osaajat vahvistavat Suomen työllisyysastetta, taloudellista huoltosuhdetta, korkeakoulujen kansainvälistymistä sekä yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista.

Talent Boost vahvistaa Suomen veto- ja pitovoimaa

Suomi tarvitsee osaajia. Osaajilla on entistä suurempi merkitys kilpailukyvyn edistämisessä ja heistä käydään kovaa kilpailua maailmanlaajuisesti. Talent Boost -ohjelman toimenpiteiden kautta pyritään parantamaan Suomen tunnettuutta maailmalla ja houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia Suomeen. 

Suomessa asuu myös paljon kansainvälisiä osaajia, joilla on haasteita löytää osaamistaan vastaavaa työtä. Talent Boostin avulla pyritään vahvistamaan Suomessa jo asuvien kansainvälisten osaajien kotoutumista ja työllistymistä sekä kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä elinkeinoelämässä.

Talent Boostin tavoitteet:

  1. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.
  2. Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
  3. Kansainvälisten osaajien asiantuntemus vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja uudistumista.

Talent Boostin kautta herätellään myös keskustelua suomalaisten työmarkkinoiden avoimuudesta. Työelämän asenneilmapiiri, syrjimättömyys ja monimuotoisuus vaikuttavat kansainvälisten osaajien työllistymiseen, heidän haluunsa ja mahdollisuuksiinsa jäädä Suomeen sekä siihen, miten houkuttelevana osaajat pitävät Suomea.

Talent Boost on ennen kaikkea kehittämisohjelma, jonka kautta vastataan tarpeeseen luoda ja vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelun, maahanmuuton ja Suomessa pysymisen malleja ja palveluita. Ohjelman tavoitteena on osaajien maahanmuuton sisällyttäminen pysyväksi osaksi elinvoimaisuuden edistämistä kaikilla hallinnon tasoilla. Avainroolissa tässä kehittämistyössä ovat Talent Boost -toimijat ympäri Suomen.

Talent Boost tukee hallitusohjelman työllisyystavoitteita

Ikääntyvä Suomi tarvitsee korkeamman työllisyysasteen ja lisää osaajia. Suomen taloudellinen huoltosuhde heikkenee ja kestävyysvaje uhkaa tulevaisuudessa muun muassa julkisten palveluiden sekä eläketurvan rahoittamista. 

Työvoimapulaa voidaan helpottaa parantamalla kohtaantoa sekä koulutuksella, mutta näiden toimien lisäksi tarvitaan myös osaajien maahanmuuttoa. Osaajien maahanmuutto on siis yksi keino tämän haasteen ratkaisemiseen, jossa ongelmat ovat erilaisia eri alueilla ja toimialoilla.

Talent Boost -ohjelman painopisteinä ovat yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat sekä työvoimapulasta kärsivät alat. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. Ohjelma tukee hallituksen 75 %:n työllissyysastetavoitetta. Ohjelmaa koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Osaajien maahanmuuton pitkän aikavälin tavoitteet

Koulutus- ja työperusteinen maahanmuutto ilmiönä edellyttää pitkän aikavälin tarkastelua ja tavoiteasetantaa. Tämän tarpeen pohjalta on luotu laajassa yhteistyössä koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta, joka kokoaa osaajien maahanmuuton edistämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet yhteen. Tiekartan toimeenpano on osa Talent Boost -ohjelmaa.  

Tiekartassa määritellään yli hallituskauden ulottuvat painopisteet, puitteet ja toimenpiteet koulutus- ja työperusteiselle maahanmuutolle. Tiekartalle luodaan vuosittain päivittyvä toimeenpanosuunnitelma.

Tiekartta kokoaa vuoteen 2035 asti ulottuvan, päivittyvän suunnitelman siitä, miten osaajien   maahanmuuttoa edistetään:

  1. Oleskelulupaprosessien ja muiden viranomaispalveluiden digitalisoiminen ja selkiyttäminen tekevät maahan saapumisesta helppoa.                         
  2. Työnantajille ja -tekijöille suunnatut palveluportaalit ja alueilla toimivat Talent Hub -verkostot saattavat työn ja tekijät yhteen. 
  3. Yrityksille suunnatut kansainvälisen rekrytoinnin palvelut helpottavat ulkomaisten osaajien palkkaamista.
  4. Englanninkieliset koulut ja päiväkotipaikat sekä puolisoille suunnatut ohjelmat helpottavat Suomeen asettumista. 
  5. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laadukkaat, työelämäläheiset koulutusohjelmat ja mentoriohjelmat auttavat ulkomaalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden juurtumista Suomeen ja avaavat ovia suomalaisiin verkostoihin. 
  6. Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton toimiala- ja aluekohtaiset tarpeet tunnistetaan nykyistä paremmin tietojohtamista ja ennakointia kehittämällä.

Lue lisää:

Talent Boost -toimenpideohjelma

Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta 2035