MÅL

Finland behöver arbetskraft som flyttar hit för att trygga välfärden, en fungerande arbetsmarknad och ett fungerande samhälle. Internationell arbetskraft stärker Finlands sysselsättningsgrad, ekonomiska försörjningskvot, högskolornas internationalisering och företagens tillväxt, internationalisering och förnyelse.

Talent Boost stärker Finlands dragningskraft och kvarhållningskraft

Finland behöver arbetskraft. Arbetskraften spelar en allt större roll när det gäller att främja konkurrenskraften och det är hård global konkurrens om dem. Genom åtgärderna i programmet Talent Boost strävar man efter att göra Finland mer känt ute i världen och locka hit internationell arbetskraft. 

Det finns också internationell arbetskraft i Finland som har utmaningar med att hitta arbete som motsvarar deras kompetens. Med hjälp av Talent Boost strävar man efter att stärka integrationen och sysselsättningen av internationell arbetskraft som redan bor i Finland samt utnyttjandet av internationell kompetens i näringslivet.

Målen för Talent Boost:

  1. Finland är en internationellt attraktiv plats att arbeta, studera, forska och investera.
  2. Arbetsgivarna kan och vill rekrytera internationell arbetskraft.
  3. Sakkunskapen hos den internationella arbetskraften stärker internationaliseringen och förnyelsen i finländska företag och organisationer.

Genom Talent Boost väcker man också diskussion om öppenheten på den finländska arbetsmarknaden. Attitydklimatet, ickediskriminering och mångfald i arbetslivet påverkar sysselsättningen av internationell arbetskraft, viljan och möjligheterna att stanna i Finland samt hur attraktivt man anser att Finland är.

Talent Boost är framför allt ett utvecklingsprogram som svarar på behovet av att skapa och stärka modeller och tjänster som lockar internationell arbetskraft att flytta till Finland och stanna kvar här. Målet med programmet är att inkludera arbetskraftsinvandring som en bestående del av främjandet av livskraften på alla förvaltningsnivåer. Talent Boost-aktörerna runt om i Finland har en nyckelroll i detta utvecklingsarbete.
 

Talent Boost stöder sysselsättningsmålen i regeringsprogrammet

Det åldrande Finland behöver en högre sysselsättningsgrad och mer arbetskraft. Finlands ekonomiska försörjningskvot försvagas och hållbarhetsunderskottet hotar i framtiden bland annat finansieringen av offentliga tjänster och pensionsskyddet. 

Bristen på arbetskraft kan lindras genom bättre matchning och utbildning, men utöver dessa åtgärder behövs också arbetskraftsinvandring. Att få hit arbetskraft är alltså ett sätt att lösa denna utmaning, där problemen är olika inom olika områden och branscher.

Tyngdpunkterna i Talent Boost är arbetskraft som är väsentlig för företagens tillväxt, internationalisering och FUI-verksamhet inom spets- och tillväxtbranscherna samt branscher som lider brist på arbetskraft. Målet med programmet är att göra Finland attraktivt på en ny nivå för arbetskraften och deras familjer. Programmet stöder regeringens mål att få en sysselsättningsgrad på 75 procent. Programmet koordineras av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kul-turministeriet. 

Långsiktiga mål för arbetskraftsinvandringen

Utbildnings- och arbetsrelaterad invandring som fenomen förutsätter en långsiktig granskning och måluppställning. Utgående från detta behov har man i ett omfattande samarbete skapat en färdplan för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, som sammanställer de långsiktiga målen och åtgärderna för främjandet av arbetskraftsinvandring. Genomförandet av färdplanen är en del av programmet Talent Boost. 

I färdplanen fastställs prioriteringar, ramar och åtgärder för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring som sträcker sig över regeringsperioden. Färdplanen får en genomförandeplan som uppdateras årligen.
 

Färdplanen sammanställer en plan som sträcker sig fram till 2035 för hur man ska främja arbetskraftsinvandring:  

  1. Digitaliseringen och förtydligandet av uppehållstillståndsprocesserna och andra myndighetstjänster gör det lätt att komma in i landet.             
  2. Serviceportalerna för arbetsgivare och arbetstagare och Talent Hub-nätverken i regionerna för samman arbete och arbetstagare. 
  3. Internationella rekryteringstjänster som riktar sig till företag gör det lättare att anställa utländsk arbetskraft.
  4. Engelskspråkiga skolor och daghemsplatser samt program för makar gör det lättare att etablera sig i Finland. 
  5. Universitetens och yrkeshögskolornas högklassiga, arbetslivsorienterade utbildningsprogram och mentorprogram hjälper utländska forskare och studerande att slå sig ner i Finland och öppnar dörrar till finländska nätverk. 
  6. De bransch- och områdesspecifika behoven av utbildnings- och arbetsrelaterad invandring identifieras bättre genom att utveckla informationsledningen och prognostiseringen.

Läs mer:

Åtgärdsprogrammet Talent Boost

Färdplan för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring 2035