REGIONALA AKTÖRER

Det regionala nätverket av Talent Boost-aktörer är omfattande. Bland annat städerna, NTM-centralerna, arbets- och näringsförvaltningen, högskolorna, organisationer, aktörer inom näringslivet och företag har en central roll i att föra målen för Talent Boost framåt. Tillsammans bildar dessa olika aktörer nätverk där man utvecklar servicehelheter som ska locka internationell arbets-kraft och öka kvarhållningskraften.

Regionernas Talent Boost-aktörer har en viktig roll i utvecklingen, planeringen och tillhandahållandet av tjänster med anknytning till regionens internationella kompetens. Utöver arbetsplatsen är den livsstil och smidiga vardag som orten kan erbjuda av stor betydelse när arbetskraft överväger att flytta till ett annat land. Stadsregionerna har varit föregångare i utvecklingsarbetet när det kommer till internationell arbetskraft. 

Talent Hub

På regional nivå genomförs Talent Boost i synnerhet med hjälp av servicemodellen Talent Hub. Talent Hub är regionala samarbetsmodeller som erbjuder kundorienterade servicevägar över organisationsgränserna för att locka hit och rekrytera internationell arbetskraft och få den att etablera och integrera sig samt för att föra samman företag och internationell arbetskraft. Inom Ta-lent Hub-verksamheten stärks samarbetet mellan högskolor, företag och andra arbetsgivare för att främja internationella studerandes och forskares kontakter till arbetslivet och deras sysselsättning. I Talent Hub-nätverket ingår förutom staden åtminstone NTM, arbets- och näringsbyrån, högskolorna och företagens representation (arbetsgivar- eller företagarorganisationer och/eller handelskammare) samt andra centrala aktörer i regionens närings-, innovations- och tillväxtekosystem.

Utvecklingen av Talent Hub har inletts i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Joensuu, Uleåborg, Jyväskylä, Seinäjoki, Kajana, Lahtis, Nyslott, Tavastehus samt som landskapsmodeller i Norra Savolax, Södra Karelen, Österbotten och Satakunta.

En modell för Talent Hub-verksamheten är en fysisk International House-servicepunkt. International House-servicepunkterna och de tjänster de erbjuder varierar från område till område, men vanligtvis samlar de myndighetstjänsterna för invandring och inresa vid samma servicepunkt. Målet med International House är att förbättra tillgången till tjänster för såväl arbetskraft som arbetsgivare.

Städerna och kommunerna

Städerna och kommunerna har en central roll i Talent Boost-verksamheten. Som centrum för kunskapsbaserad ekonomi är städerna de viktigaste aktörerna för dragningskraft och kvarhållningskraft när det gäller internationell arbetskraft. Städernas attraktivitet som investeringsobjekt, bostads- och arbetsplatser samt för turister är avgörande för hur väl vi lyckas i konkurrensen om arbetskraft. Städerna har en central roll i skapandet av en attraktiv och intressant livsmiljö för nykomlingar. 

Städerna har egen internationell marknadsföringskommunikation, som i synnerhet i stora städer i allt högre grad även omfattar information riktad till arbetskraft. Genom att lyfta fram städernas livsmiljöer i arbetet med Finlandsbilden kan man skapa en mer människonära och konkret bild av Finland.

Städerna har en central roll i utvecklingen av företagssamarbetet och företags- och innovationsekosystemet, stödet för internationalisering och i internationella partnerskap. Därför har städerna också en nyckelroll när det gäller att koppla internationell arbetskraft till dessa ekosystem och samarbetsnätverk.

I flera regioner har städerna ansvaret för koordineringen av Talent Hub-verksamheten. Inom städernas livskrafts- och företagstjänster ökar den internationella arbetskraftens roll. Servicepunkterna International House i Helsingfors, Tammerfors och Åbo erbjuder myndighetstjänster för internationell arbetskraft under samma tak och utgör ofta också en mötesplats för företag och internationell arbetskraft. 
 

Arbets- och näringsbyråerna 

Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller EURES-arbetsförmedlingstjänster inom EU/EES-området, erbjuder arbetsförmedlingstjänster för arbetsgivare och internationell arbetskraft som redan finns i landet, fattar delbeslut om uppehållstillstånd för arbetstagare och ger rådgivning om arbetstillstånd. Arbetskraftsutbildningar för internationell arbetskraft, såsom utbildningarna Further Educated with Companies (F.E.C.) hjälper företag att hitta internationell arbetskraft att anställa. Arbets- och näringsbyråerna stöder företagens beredskap för internationell rekrytering och diversifiering med hjälp av programmet IMAGO. NTM-centralernas Team Finland-koordinatorer uppmuntrar företag att utnyttja internationell arbetskraft för att främja tillväxt och internationalisering. I vissa områden har NTM-centralerna börjat samordna den regionala Talent Hub-verksamheten, till exempel i Österbotten och Norra Savolax. Dessutom ansvarar NTM-centralerna för delbeslut om uppehållstillstånd för företagare. 

Högskolorna

Högskolorna arbetar mångsidigt och aktivt i Talent Boost-nätverket. Högskolornas åtgärder fokuserar på att integrera internationella studerande, utveckla deras språkkunskaper och stödja sysselsättningen. 

En stor del av högskolorna samarbetar nationellt och regionalt med städer, landskap, aktörer inom arbets- och näringsförvaltningen, projekt samt andra högskolor och läroanstalter inom Ta-lent Boost och i synnerhet Talent Hub. En del högskolor har en koordinerande roll i Talent Hub-nätverket och en del deltar aktivt, dvs. högskolornas roller i nätverken varierar.