NATIONELLA AKTÖRER

På nationell nivå samordnar arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ekosystemet som lockar hit arbetskraft och får den att stanna kvar. Detta innebär att man behärskar helheten och samordnar samarbetet mellan ministerierna och andra aktörer. Vid sidan av ministerierna stärker och faciliterar aktörer på nationell, operativ nivå samarbetet mellan såväl nationella som regionala aktörer.

Business Finland

Business Finland ansvarar på nationell nivå för samordningen av den servicehelhet som riktar sig till företag. Business Finland koordinerar och utvecklar varumärket FinlandWorks för att locka arbetskraft och ansvarar för internationell kommunikation riktad till arbetskraften. 
Dessutom genomför Business Finland kampanjer riktade till arbetskraft utomlands och sköter kommunikation samt ger utlåtanden om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare. Business Finland beviljar Talent Explorer-finansiering för att anställa internationell arbetskraft. Business Finland ansvarar också för webbplatserna Work in Finland och Jobs in Finland. Business Finlands Work in Finland-team ordnar också evenemang för nätverket av Talent Boost-aktörer för att dela information, kunnande och bra modeller. 

Business Finland Webbsidor

EURES

EURES hjälper företag och arbetsgivare att hitta internationell arbetskraft i Europa. EURES-tjänsten omfattar behovsbedömning och rekrytering, stöd för arbetsgivaren under hela rekryteringsprocessen samt information och handledning för personer som anställs från utlandet. Rekryteringen kan riktas in på vissa länder där det aktuella landets EURES-nätverk finns som stöd. EU-RES-portalen och ländernas nationella arbetsplatssidor är också tillgängliga för marknadsföring av enskilda arbetsplatser. EURES-nätverket består av 1000 EURES-experter i EU-/EES-länderna. I EU-RES-portalen finns över 3 miljoner arbetsplatser och en omfattande CV-databas.

EURES Webbsidor

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen erbjuder tjänster och information för dem som vill studera i Finland samt ger individer, läroanstalter, högskolor och andra instanser råd i frågor som gäller erkännande av examina som avlagts utomlands.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller portalen Studieinfo. Finländska läroanstalter och högskolor upprätthåller information om sitt eget utbildningsutbud i portalen. Alla ansökningar till utbildningar som leder till examen görs också via tjänsten Studieinfo.fi. 

Tjänsten Study in Finland, som upprätthålls och utvecklas av Utbildningsstyrelsen, riktar sig sär-skilt till internationella studerande som vill studera i Finland. Den erbjuder information om olika utbildningsalternativ, stipendiemöjligheter samt studier och livet i Finland. Utbildningsstyrelsen stöder dessutom högskolornas internationella samarbete genom olika finansieringsprogram.

Utbildningsstyrelsen Webbsidor

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet koordinerar programmet Talent Boost på strategisk nivå. Kanslicheferna vid ANM och UKM fungerar som ordförande för styrgruppen för Talent Boost. Arbetsgruppen för dragningskraft och kvarhållningskraft som stöder styrgruppens arbete koordineras i samarbete mellan ANM och UKM. 

Arbets- och näringsbyrån i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax och utvecklings- och förvaltningscentret (KEHA) ansvarar för utvecklingen av de riksomfattande tjänsterna för arbets- och näringsförvaltningens internationella rekrytering.