ÅTGÄRDER

Genom åtgärderna inom Talent Boost strävar man efter att särskilt locka internationell arbetskraft till branscher där det råder brist på arbetskraft, förbättra Finlands attraktivitet, öka den internat-ionella arbetskraftens sysselsättning i uppgifter som motsvarar deras kompetens, stödja företagens beredskap att identifiera, rekrytera och leda varierande team samt förbättra öppenheten i det finländska samhället och arbetslivet.

Åtgärdshelheter inom Talent Boost

Åtgärdshelheterna inom Talent Boost kan delas upp enligt tre huvudteman. Åtgärdshelheterna består inte av separata eller enskilda åtgärder, utan olika åtgärdshelheter länkas till varandra och bildar stommen för verksamheten inom Talent Boost.

  1. Locka experter

  2. Utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena

  3. Stärka kvarhållningskraften och förutsättningarna för tillväxt