Hyppää sisältöön

Kotoutumislain kokonaisuudistus nopeuttaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä

10.7.2023 | Uutinen

Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva kotoutumislain kokonaisuudistus tehostaa kotoutumista ja vahvistaa maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa. Uudistus sujuvoittaa polkuja työelämään sekä parantaa maahanmuuttajanaisten ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden tavoittamista palveluihin.

Kotoutumislain kokonaisuudistus tukee maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä alkuvaiheen kotoutumispalveluita. Tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, hyvinvointia ja hyviä väestösuhteita. Uudistus tulee voimaan 1.1.2025. 

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 14.4.2023. 

”Sujuva kotoutuminen tukee maahanmuuttaneiden osallisuutta ja työllistymistä. Työn kautta avautuu myös muita ovia suomalaiseen yhteiskuntaan. Uudistuksen tarkoituksena on, että maahanmuuttaneet tavoitetaan heti alkuvaiheessa ja yhä useampi saadaan palveluiden piiriin. Esimerkiksi kotona lapsia hoitavien vanhempien pääsy palveluihin edistää koko perheen kotoutumista”, työministeri Tuula Haatainen painottaa.

Kuntien vastuu kotoutumisen edistämisessä vahvistuu

Uudistus lisää kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumista edistävät palvelut järjestetään jatkossa osana uutta kunnan kotoutumisohjelmaa sekä muun muassa kunnan, hyvinvointialueen ja Kelan palveluina ja järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen toimintana. 

Uusi kotoutumislaki liittyy Sanna Marinin hallituksen muihin isoihin uudistuksiin, kuten TE-palveluiden siirtämiseen kuntiin vuonna 2025. Erilaisten palveluiden yhteensovittaminen ja tarjoaminen helpottuvat, kun kunnan vastuulla ovat sekä kotoutumisen edistämisen, osaamisen kehittämisen että työllistymisen edistämisen palvelut. 

Kotoutumisohjelma nopeuttaa ja tehostaa töihin sekä koulutukseen siirtymistä

Kaikille maahanmuuttaneille tarjotaan jatkossa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä perustietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta.  

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut kootaan uudeksi kunnan kotoutumisohjelmaksi, johon sisältyy osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi, kotoutumissuunnitelma, monikielinen yhteiskuntaorientaatio, koulutusta sekä muita kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita. 

Maahanmuuttaneelle laaditaan kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan, mihin kunnan kotoutumisohjelman mukaisiin palveluihin hän osallistuu. Uudistus lisää kotoutumissuunnitelmien tavoitteellisuutta ja vahvistaa kotoutumisen edistämisen yhteyttä työelämään. Kotoutumissuunnitelman enimmäiskesto lyhenee ja jatko-ohjaus työelämään tai työllisyys- tai koulutuspalveluihin tehostuu. 

Kieliopintoihin päättötestaus

Kotoutumisohjelmaan sisältyvään kotoutumiskoulutukseen lisätään suomen tai ruotsin kielen taidon päättötestaus. Vaikka kotoutumissuunnitelman enimmäiskesto lyhenee, omaehtoisia opintoja tuetaan jatkossakin niin, että maahanmuuttaneiden mahdollisuudet kehittää osaamistaan eivät heikenny.

Maahanmuuttaneiden koulutus- ja työllistymispolkuja tehostetaan vahvistamalla osaamisen tunnistamista ja sovittamalla kotoutumiskoulutus nykyistä tiiviimmin yhteen muiden työllisyys- ja koulutuspalveluiden kanssa. 

Kotoutuminen käyntiin heti maahanmuuton alkuvaiheesta

Kunnat tekevät jatkossa osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin ja kotoutumissuunnitelman sekä työttömänä työnhakijana että työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttaneille. Jatkossa arvioinnit tehdään myös kansainvälistä suojelua saaville, kotihoidon tukea saaville ja ihmiskaupan uhreille. Tavoitteena on vahvistaa näiden ryhmien, erityisesti kotona lapsia hoitavien vanhempien, suomen tai ruotsin kielen osaamista, yhteiskuntatietoutta ja osallisuutta yhteiskuntaan. Tarvittaessa arvioinnit ja suunnitelmat tehdään kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä. 

Uudistus selkeyttää kansainvälistä suojelua saavien kuntaan ohjaamista ja eri viranomaisten vastuita kiintiöpakolaisten vastaanoton alkuvaiheessa. Ilman huoltajaa tulleiden lasten perheryhmäkodeissa asuminen on jatkossa sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa

Uudistus tehostaa palveluiden yhteensovittamista  

Uudistus selkeyttää kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuita ja yhteistyötä. Kotoutumisen edistäminen on osa valtakunnallista, alueellista ja paikallista hallintoa, ja viranomaisten välinen yhteistyö on keskeistä kotoutumisen edistämisessä. 

Kokonaisuudistus yksinkertaistaa myös rahoitusjärjestelmää, jonka perustella valtio maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia kotoutumisen edistämisestä. Kunnille lisätään rahoitusta uusien tehtävien myötä.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen toimeenpanoa tuetaan ohjeistuksilla työvoimaviranomaisille sekä kunnille osana TE24- ja KOTO24-kokonaisuutta. 

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/131

Tiedote 6.10.2022 hallituksen esityksestä 

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi 

Aiheesta ajankohtaisissa