Hyppää sisältöön

Tutkijoiden jäämistä Suomeen helpotetaan tekemällä oleskeluluvista sujuvampia – lausuntokierros käynnissä

12.8.2022 | Uutinen

Hallituksen esitys tutkijoiden oleskelulupia koskevan lain muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan oleskelulupia pidennettäisiin, jotta Suomeen jääminen ja tutkimuksen tekeminen olisi helpompaa. Samalla myös jatkotutkimusta tekevien tutkijoiden asemaa kohennettaisiin.

Marinin hallituksen ohjelman mukaan kolmansista maista tulevien tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä helpotetaan uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. 

Jotta tavoitteeseen päästään, työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan korkeakoulussa jatkotutkintoa tekeville sekä muille tutkijoille myönnettävien oleskelulupien kestoa pidennettäisiin. Muutos koskisi sekä EU- että kansalliseen sääntelyyn kuuluvia oleskelulupia.

”Lakimuutokset mahdollistaisivat tutkijoille nykyistä paremmat mahdollisuudet keskittyä työhönsä ja juurtua Suomeen. Muutokset helpottaisivat osaajien maahanmuuttoa sekä vahvistaisivat Suomen innovaatioympäristöä”, sanoo työministeri Tuula Haatainen. 

Jatkotutkintoa tekevät samalle viivalle opiskelijoiden kanssa

Lausuntokierrokselle lähtenyt esitys on jatkoa pääosin opiskelijoita koskeneelle hallituksen esitykselle (HE 232/2021 vp), jossa säädetyt lakimuutokset tulivat voimaan 15.4.2022. 

Esityksessä säädettäisiin uudesta jatkotutkintoa tekevän tutkijan oleskeluluvasta. Pidemmän luvan lisäksi tutkijalta vaadittaisiin hakemuksen yhteydessä selvitys turvatusta toimeentulosta ainoastaan ensimmäisen vuoden osalta, kun oleskelulupa myönnettäisiin viideksi vuodeksi. Tutkijan toimeentulon tulisi kuitenkin olla turvattu koko oleskeluluvan voimassaolon ajan ja toimeentuloedellytyksen täyttymistä valvottaisiin. 

Muutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Valmisteluun ovat osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, Opetushallitus, Maahanmuuttovirasto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Professoriliitto ry ja Tieteentekijöiden liitto ry. 

Hallituksen esitys on lausuntokierroksella 10.8.–20.9.2022. Lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisesti jo vuoden 2023 aikana riippuen ulkomaalaisrekisterin eli UMA-järjestelmäkehityksen aikataulusta.


Lisätiedot: 
erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 0295 047 372
erityisasiantuntija Kimmo Kari, TEM, p. 0295 047 269

Aiheesta ajankohtaisissa