Talent Boost

Talent Boost är ett nationellt program som syftar till att locka internationell arbetskraft att flytta till Finland och slå sig ner här. Målet är att göra Finland känt och attraktivt för internationell arbetskraft och att förbättra sysselsättningen av internationell arbetskraft som redan finns i Finland i uppgifter som motsvarar deras kompetens.

Webbplatsen Talentboost.fi riktar sig till alla som arbetar med arbetskraftsinvandring runt om i Finland. Webbplatsen erbjuder information om målen för programmet Talent Boost och aktörerna som deltar samt lyfter fram bästa praxis.
 

Program

Nyheter och kolumner

null Resultaten av det regionala försöket med prövning av tillgången på arbetskraft blev klara

Resultaten av det regionala försöket med prövning av tillgången på arbetskraft blev klara

1.8.2023 | Nyhet

Fyra NTM-områden inledde hösten 2021 ett försök med att göra tillgångsprövningen smidi-gare. Målet var att öka arbetskraftens regionala rörlighet och underlätta tillståndsprocesser-na i samband med invandring av utländsk arbetskraft genom gemensamma riktlinjer för arbetstillstånd. Försöket medförde inga stora förändringar i arbetskraftsinvandringen, men samarbetet mellan regionerna utvecklades.

Tillgångsprövning innebär att när en arbetstagare som kommer från länder utanför EU/EES-området ansöker om uppehållstillstånd i Finland, utreder arbets- och näringsbyrån om det till ett ledigt jobb redan finns arbetstagare i hemlandet. Syftet är att stödja möjligheterna för den arbetskraft som är på arbetsmarknaden att få arbete, men inte att hindra rekrytering av arbetskraft som behövs från utlandet.

Regeringen inledde hösten 2021 ett regionalt försök med tillgångsprövning i anslutning till förfarandet med uppehållstillstånd för arbetstagare. Försöksområdena fastställde tillsammans de branscher där tillgången på arbetskraft har försvårats och där tillgångsprövning från fall till fall således inte behövs före rekryteringen från länder utanför EU/EES-området. Den grundläggande tanken med försöket var att stödja invandring av kompetent arbetskraft genom en mer flexibel tillgångsprövning.

Till försöket valdes de områden som omfattas av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland. Målet var också att öka arbetskraftens regionala rörlighet och göra tillståndsprocesserna i samband med invandring av utländsk arbetskraft smidigare. Försöket avslutades i slutet av februari 2023. 

Försöket medförde inga stora förändringar i arbetskraftsinvandringen, men responsen var berömvärd

Som ett resultat av försöket utvecklades samarbetet mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna. Arbetsgivarna och myndigheterna ansåg att de gemensamma, mer omfattande riktlinjerna för arbetstillstånd var tydliga och fungerande. Däremot ökade inte antalet beslut om uppehållstillstånd för arbetstagare i området på ett sätt som avviker från den riksomfattande utvecklingen. År 2022 ökade antalet beslut inom försöksområdet i genomsnitt måttfullt jämfört med hela landet. I Kajanaland minskade antalet beslut.

Den breda gemensamma riktlinjen medförde inte heller att någon enskild yrkesgrupp av utländska arbetstagare växte inom hela försöksområdet. Gruppernas storlek följde de olika arbetsmarknadssituationerna i regionerna, och försöket orsakade inte något regionalt överutbud av arbetskraft.

Resultaten kan användas för att utveckla tillgångsprövningen

På grundval av de positiva resultaten av försöket skulle det även i fortsättningen vara möjligt att överväga mer omfattande samarbetsområden i stället för de nuvarande 14 separata regionala riktlinjerna för arbetstillstånd. När arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna 2025 överförs delbeslutsprövningen av uppehållstillstånd för arbetstagare till Migrationsverket. Verksamhetssätten kommer således i vilket fall som helst att utvecklas.

Som stöd för riktlinjerna för arbetstillstånd behövs även i fortsättningen ett så heltäckande kunskapsunderlag som möjligt om efterfrågan på och utbudet av arbetskraft på både nationell och regional nivå.

Tillgångsprövningen genomfördes på ett enhetligt sätt i hela området

Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland valdes till försöket, eftersom de har mycket samarbete mellan näringslivet över områdesgränserna och arbetsgivarna således har behov av att placera arbetstagare flexibelt. När försöket inleddes hade regionerna dessutom flera branscher där svårigheterna med tillgången på kompetent arbetskraft bromsade upp tillväxten. Behovet av internationella experter förväntades öka ytterligare under de närmaste åren. 

Utöver att göra tillgångsprövningen smidigare genomfördes under försöket informationskampanjer för att locka kompetent utländsk arbetskraft och förebygga utnyttjande av arbetskraft.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 1.9.2021: 

Loppuraportti: saatavuusharkinnan lieventämisen kokeilu