UPPGIFTER OM WEBBPLATSEN TALENT BOOST

Innehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen Talent Boost. För innehållet på sidorna ansvarar också undervisnings- och kulturministeriet. Webbplatsen finns på finska, svenska och engelska.

På ingångssidan finns basinformation om webbplatsen, navigering till innehållssidorna och uppgifter om nyheter och nya kolumner. 

Under Program finns bakgrundsuppgifter om åtgärdsprogrammet Talent Boost samt om programmets åtgärder och mål.

Under Åtgärder finns närmare uppgifter om åtgärdshelheterna i Talent Boost-programmet. De är att locka experter, att utveckla utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena och att stärka kvarhållningskraften och förutsättningarna för tillväxt.

Under Aktörer finns uppgifter om nationella och regionala aktörer och om aktörer ute i världen som genomför åtgärdsprogrammet Talent Boost.

Under Aktuellt publiceras nyheter och kolumner, vanliga frågor och annat aktuellt om åtgärder och projekt i anslutning till Talent Boost-programmet.
 

Funktioner

Sökfunktion

Webbsidans sökfunktion finns upptill på sidan.

Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons om webbplatsen. Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Du kan få svar på dina kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Officiell post ska sändas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor: kirjaamo.tem(at) gov.fi.

Olika webbläsare och enheter

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Sidorna ser bäst ut då du använder nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper fullständigt.

Nedladdningar av filer och läsarprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

På webbsidan finns också videoinspelningar som sänds från en server i den form som din enhet stöder.

Användarvillkor

Läs dessa användarvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen hör till arbets- och nä-ringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med ministeriet.

Bilder och rätt att använda dem

Endast arbets- och näringsministeriet har rätt att använda de bilder som finns på webbplatsen.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen ska vara så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Arbets- och näringsministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part.

När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser, publikationer på eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser.

Arbets- och näringsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.

Ministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Undvik därför att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministeriet.

Arbets- och näringsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användare uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera användarvillkoren på denna sida. Ministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service, reparationer eller uppdateringar.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat med verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta emellertid inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Behandling av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med Europas dataskyddsförordning.

Läs mer om dataskydd

Kakor (cookies)

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, pekplatta eller telefon. Denna webbplats använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll. 

Kakor på webbplatsen

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser. Webbplatsen förmedlar ingen information om sina besökare via de sociala tilläggen.

På tjänster och applikationer som tillhandahålls av en tredje part tillämpas den partens användarvillkor och övriga villkor.

Mer information

Mer information om webbplatsen ger [email protected].