Hoppa till innehåll

På Talent Boost Summit behandlades de viktigaste faktorerna och de mest aktuella exemplen vad gäller arbetsrelaterad invandring

26.1.2023 | Nyhet

Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang som ordnas årligen och som erbjuder åhörarna aktuell information om hur man kan locka internationella experter, om invandring och hur man kan rota sig i Finland. Talent Boost Summit -evenemanget ordnades för femte gången i november och nu i Vasa. Det samlade nästan 500 deltagare – arbetsgivare, internationella experter och en omfattande intressentgrupp – för att diskutera om detta gemensamma tema. I år koncentrerade man sig på evenemanget speciellt vid drag- och hållkraftsfaktorer genom att lyfta fram god praxis och konkreta exempel från olika håll i Finland.

Evenemanget samlade ihop kommun- och regionutvecklare, sakkunniga vid högskolor och läroanstalter samt en omfattande skara representanter från andra intressentgrupper för att diskutera om och lyssna på ärenden som gäller internationell arbetskraft och drag- och hållkraft, etablering samt fördelar som arbetskraften med mångfald för med sig. Även de internationella experterna deltog aktivt i evenemanget. Det var ett endagsevenemang som innehöll flera anföranden, en paneldiskussion samt tid för nätverkande. Det fanns även möjlighet att fortsätta nätverkandet virtuellt följande dag.  

- Som anordnare av evenemanget kan vi konstatera att evenemanget var lyckat. Det lockade på ort och ställe i Vasa nästan 300 deltagare som var intresserade av ämnet. Dessutom följde nästan 150 personer via videostream. Under dagen fick vi plats för många goda praxis, som säkert fungerar som inspiration för andra som brottas med samma utmaningar på olika håll i Finland, summerar koordinator för evenemanget Anna Korsbäck från Österbottens AN-byrå (arbets- och näringsbyrå). 

Evenemanget ordnades i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, Med sikte mot Finland -projektet (NTM-centralen i Egentliga Finland, ESF), NTM-centralen i Österbotten och Österbottens AN-tjänster. 

Arbetskraftens drag- och hållkraft är på allas ansvar

Betydelsen av drag- och hållkraft är viktig, när arbetsgivarna konkurrerar om kompetent arbetskraft både internt i Finland och även globalt. Helheten kan betraktas ur den enskilda arbetsgivarens synvinkel, men också mera omfattande – ur stadens, regionens eller hela Finlands synvinkel. Det är frågan om en komplex helhet där både det enstaka företags arbetsgivarbild och olika innovativa partnerskap poängteras samt riksomfattande samarbete som görs över sektorsgränser. Företagen behöver den offentliga sektorn för att trygga tillgången på arbetskraft, kommunerna behöver framgångsrika företag för att främja livskraften. Lyckad arbetsrelaterad invandring i sin tur kräver att hela kedjan fungerar ända från att Finland är lockande till att den enskilda sakkunniga och hens familj blir hemmastadd och blir kvar på den nya hemorten.

Temat är aktuellt, eftersom när befolkningsstrukturen i Finland ändras har företagen ett stort behov av arbetstagare. Då kan internationella experter vara till hjälp och dessutom kan de eventuellt bidra med nya kunder och nätverk. Blickar behöver inte nödvändigtvis riktas utanför Finlands gränser, eftersom vi redan har ca 20 000 internationella examenstuderande vid våra finländska högskolor. 

I Talent Boost Summit koncentrerade man sig i år på dragkrafts- och hållkraftsfaktorer både ur hela Finlands som ur olika regioners synvinklar. Vid evenemanget gick man in för de existerande tjänsterna och god praxis samt hur man med dem kan stärka drag- och hållkraften inom olika regioner, städer och kommuner. 

Dragkraft kan betraktas ur olika synvinklar. Gällande regionens dragkraftssynvinkel fick man höra ett aktuellt exempel, när projektchef Ding Ma från Etelä-Karjalan liitto (Södra Karelens förbund) berättade om 3 months (or more) by Lake Saimaa -kampanjen. Projektet som förbundet och dess partner har genomfört har erbjudit möjlighet till experter från Japan och Hongkong inom Green Tech -branschen, studerande, företagare och placerare och deras familjer att bekanta sig med verksamhetsmiljön i Södra Karelen, och därigenom främja tillväxt och internationalism. Man har fått god erfarenhet av kampanjen, och det är ett utmärkt exempel på hur även områden utanför stora städer kan locka spetsexperter till Finland.

Taina Tuovinen och Satu Remmer från Satakunta AN-byrå i sin tur berättade om en ny helhetsmässig rekryteringsprocess som genomförts genom ett gemensamt arbete från EURES-nätverket. Där hade arbetsgivare inom vårdbranschen i Satakunta rekryterat vårdare från Spanien till Satakunta. Det framkom tydligt hur viktigt samarbetet är både i rekryteringen och i hur experterna etablerar sig i den nya hemkommunen och arbetsgemenskapen. 

Under eftermiddagens program koncentrerade man sig på hur man utvecklar dragkraften både ur en enskild arbetsgemenskaps och regionens, stadens eller kommunens synvinkel. Utvecklandet av både drag- och hållkraften är viktiga, men i det långa loppet betonas betydelsen av hållkraft och den lyckade etableringen. I paneldiskussionen diskuterades om olika partnerskap för att stärka hållkraften. Det konstaterades även att arbetsgivaren har en ytterst viktig roll för att främja integreringen av internationella arbetstagare.

I panelen diskuterade man också utmaningarna i språkkompetensen och hur viktigt språket är i det allt mera komplext samhälle och komplexa arbetsgemenskaper. Panelisten Francesca Cucinotta (Director, International Affairs, Centria University of Applied Sciences) betonade betydelsen av språkkompetensen (finska/svenska) för att integrera sig i det finländska samhället, även om man i arbetsgemenskapen skulle klara sig med engelskan. Den andra panelisten, Tim Wallin (Lead strategist at Atea, Founder of Gambit), för sin del lyfte fram att företag som eftersträvar tillväxt inte i fortsättningen kommer att klara sig enbart med finskan.  

Dagens sista anförande hölls av Senior Director och Work in Finland -enhets chef Laura Lindeman från Business Finland. Hon summerade det arbete som under åren har gjorts vid Talent Boost- programmet för att få fart på internationaliseringen i arbetslivet. Bra jobb har man gjort, och det gör man även i fortsättningen! 

Ansvaret för nästa års Talent Boost Summit -evenemang har Talent Vantaa. Tidpunkten meddelas snart. 

Om du vill bekanta dig närmare med Talent Boost Summit -programmet och anförandena, kan du titta på videon här
 

Aktuellt