Hoppa till innehåll

Nya rekommendationer om ansvarsfullhet stöder arbetsgivare i internationella rekryteringar inom social- och hälsovården

24.2.2023 | Nyhet

När internationella rekryteringar blir vanligare inom social- och hälsovården, är det viktigt att säkerställa att arbetsgivarna har tillräcklig kompetens för att sköta rekryteringarna på ett ansvarsfullt sätt. Rekommendationerna om ansvarsfullhet till stöd för rekryteringen främjar beaktandet av etiska aspekter och motverkar riskerna för utnyttjande av arbetskraften.

Social- och hälsovården i Finland lider av betydande brist på kompetent arbetskraft. Ett sätt att svara på utmaningen är att rekrytera yrkesmänniskor från utlandet. Den utländska arbetskraftens andel i yrkesgrupperna inom social- och hälsovården är nu ofta endast några procent, men uppskattningen är att cirka 10 procent av behovet att öka arbetskraften inom branschen skulle kunna täckas genom internationell rekrytering fram till 2030. Detta innebär att arbetsgivare och arbetsgemenskaper inom branschen under en kort period ska utveckla sin kompetens i rekrytering och internationalisering.

Rekommendationerna har utarbetats som en del av arbetet med programmet Social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att främja beaktandet av ansvarsaspekterna i internationella rekryteringar samt att avvärja risker för utnyttjande av arbetskraft. Rekommendationerna är i stor utsträckning avsedda för aktörer inom branschen, såsom anordnare av social- och hälsovårdstjänster samt offentliga och privata tjänsteproducenter. 

”Att bekämpa utnyttjande är en förutsättning för att vi ska kunna främja en hållbar och etisk arbetskraftsinvandring. Det är viktigt för arbetsgivarna att identifiera risker för utnyttjande i samband med internationell rekrytering och att sörja för en ansvarsfull verksamhet i hela rekryteringsprocessen ända från ursprungslandet”, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

Rekommendationerna om ansvarsfullhet som stöd för etisk rekrytering

I rekommendationerna om ansvarsfullhet har samlats information om bland annat lagstiftning som ska beaktas, val av rekryteringspartner, arbetsförmedlingsavgifter och skydd av arbetstagarnas rättigheter. Rekommendationerna ger också anvisningar om hur arbetsgivaren kan stödja arbetstagaren vid etablering och integration i Finland.

”Vid rekrytering till social- och hälsovården från utlandet är det viktigt att säkerställa att de arbetstagare som flyttar till Finland kan skaffa sig kompetens och få arbete för uppgifter som motsvarar deras kompetens och utbildning. Det lönar sig också att stödja arbetstagarna i integrationen i det finländska samhället till exempel genom att främja faktiska möjligheter till språkstudier”, säger omsorgsminister Krista Kiuru.

Rekommendationerna har utarbetats av Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI i samarbete med arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt en intressentgrupp bestående av experter och arbetsmarknadsorganisationer inom ett brett område.

Vastuullisuussuositukset sote-henkilöstön kansainväliseen rekrytointiin

Aktuellt