Hoppa till innehåll

En framgångsrik framtid förutsätter kunnig internationalisering

26.1.2023 | Nyhet

Business Finland lyder under arbets- och näringsministeriet och en av dess viktigaste uppgifter är att accelerera finländska företagens tillväxt globalt. Till denna helhet hör även att locka internat-ionella experter. Business Finland har ett nära samarbete med Talent Boost-nätverket i utveckling-en och styrningen av helheten.

Lockandet av internationella experter startade i Business Finland först i form av en tidsbestämd kampanj, som sedan utvidgades till ett långsiktigt program och till slut blev den bestående enheten Work in Finland som inrättades 2022. Ulla Hiekkanen-Mäkelä som varit med i Talent Boost-verksamheten ända sedan starten har bevittnat förändringarna som skett på det internationella fäl-tet under loppet av åren. Den värdefulla erfarenheten har gett insikter och kunnande som gagnar även andra aktörer som är intresserade av internationell verksamhet. 

– Vår verksamhet har vuxit till ett team med tolv medlemmar som arbetar i nätverk med städernas Talent Hubs och med olika slags landsimageuppgifter och funktioner för studerande och experter ute i världen, säger Hiekkanen-Mäkelä.

– Vi började med att locka tillväxtföretag till Finland och har en egen servicestig för detta. Hit hör utlåtanden till Migri och hjälp med att hitta tjänsterna inom det finländska uppstartsekosystemet. Det andra området är att locka specialister inom olika områden, såsom teknologi, ICT, program-vara och hälsoteknologi. I detta ingår arbete för att göra Finland känt utomlands och samarbete med företag, där vi söker experter med hjälp av rekryteringskampanjer. 

Den internationella rekryteringen är även förknippad med utmaningar gällande vilja, som tacklas genom incitament och stödtjänster.

– En stor del av vår verksamhet består av att uppmuntra finländska företag och arbetsgivare att rekrytera internationella experter. Det finns fortfarande många små och medelstora företag och tillväxtföretag, till och med sådana som har internationell verksamhet och som bedriver export, men som har en helt finsk personal i Finland. Samma företag lider av kompetensbrist, men vågar inte rekrytera utanför Finlandsbubblan. Business Finland erbjuder ett incitament i form av Talent Explorer-bidraget och introducerar partnernätverkets rekryteringstjänster och etablerings- och stödtjänster. 

Goda praxis leder mot heltäckande verksamhet

Erfarenheten är den bästa läraren och när det inte finns en färdig modell, måste praxis skapas ge-nom att göra. Business Finland har sedan starten haft gemensamma projekt med städer och EU-RES. Sedermera har nätverket utvidgats ytterligare.

– En stor utmaning i arbetet i omfattande nätverk är informationsöverföringen. Nätverket utanför Business Finland har stor betydelse för vår framgång. Det dagliga arbetet kräver ständig kommu-nikation när antalet aktörer blir större. Det som förenar oss är att vi har en gemensam mission och vilja att betjäna talanger och företag, säger Hiekkanen-Mäkelä.

Enligt Hiekkanen-Mäkelä bidrar en ömsesidig informationsöverföring till samarbetet och till att hålla sig uppdaterad.

– Det är också extremt bra att ministeriet håller Newsrooms för att sprida aktuella nyheter till hela nätverket. Vi har mycket nytta av det. Och naturligtvis, när vi själva behöver sprida information så går det smidigt den vägen. Också Network Day-evenemanget som hålls två gånger om året är mycket bra och förhoppningsvis kan vi denna höst åter träffas ansikte mot ansikte. 

De senaste årens utmaningar mätte organisationens effektivitet

Som för så många andra, sattes också Business Finlands kompetens och bärförmåga på prov under pandemin. Evenemangen och kampanjerna som organisationen hade planerat lades på is. Också människornas rörlighet stannade av och därmed kunde vissa internationella experter som redan hade rekryterats till företag inte resa till Finland på grund av reserestriktionerna. Organisationen lät sig dock inte nedslås av detta, utan man kom på sätt att få nytta även i de utmanande förhållan-dena.

– Vi var tvungna att i rekordfart lära oss olika digitala verksamhetsmodeller och vi lyckades också ganska snabbt ta fram till exempel virtuella rekryteringsevenemang och webbmöten, både för stu-deranden och för erfarna rävar. Utmaningen var stor, men så var också framgången, säger Hiekka-nen-Mäkelä.

– En annan stor utmaning är de finländska företagen och deras återhållsamhet. Det finns rädsla för att utländska och internationella experter medför alltför stora förändringar till företagets kultur, dynamik och vardag. På grund av pandemin och kriget i Ukraina finns det också osäkerhet kring de egna affärerna och utvecklingen av affärsverksamheten och kostnadsökningen. Många företag sä-ger att de vill ta en timeout i nyrekryteringen. 

Business Finland söker nya, ersättande exportmarknader och hjälper samtidigt företagen att över-vinna de ovan nämnda utmaningarna genom att hitta nya verksamhetsmodeller som bidrar till för-verkligandet av internationella rekryteringar och företagens vilja att göra dem. 

Utnyttjande av experterna som redan är i landet

En greppyta till rekryteringen av internationella experter är att utnyttja de experter som redan är i landet. Business Finland har skapat möjligheter att träffa experter som redan är i Finland genom att ordna Matchmaking-evenemang med företag. Med Finlands Näringsliv EK och Teknologiindustrin har man också haft en kampanj som uppmuntrar till att anställa internationella studerande.

– I Finland finns redan en betydande mängd internationella experter, till exempel studerande som tagit sin examen här och medflyttande makar. På något sätt möts inte arbetsmarknaden nu, ef-tersom de experter som redan är här har svårt att hitta arbete som motsvarar deras utbildning. Sam-tidigt upplever företag att internationell rekrytering är dyrt och innebär stora risker. Vi försöker med olika medel arbeta för att arbetsgivarna och talangerna ska hitta varandra.

I framtiden är individorienterad och internationell rekrytering i nyckelposition

Att förstå individens perspektiv i rekryteringen är viktigt när man rekryterar experter.

– Vi pratar om företag, arbetsgivare och talanger och grupperar dem i väldigt stora grupper. Vad vi borde göra, jag själv medräknat, är att se dessa som personer och individer. Det väsentliga, när det gäller att göra lyckade rekryteringar av lämpliga experter, är att ta hänsyn till hurdan chefen och det övriga teamet är. När man hittar precis rätt person till rätt uppgift och företag, så börjar båda blomstra. Denna mänskliga dimension borde komma fram i våra berättelser och kundfall.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost skapar många möjligheter, men varför ses programmet som vik-tigt inom Business Finland? Och varför pågår just nu en målmedveten debatt om internationella experter överlag?

– Finländska företag pratar om kompetensbrist och om att det är svårt att hitta lämpliga personer. Arbets- och kompetensinvandring är en lösning på detta. Vi har alla sett befolkningsstatistiken och vet att finländarna blir allt gråare och allt äldre, och vi har inte tillräckligt stor arbetskraft utan en betydande mängd kunniga arbetstagare från andra länder. Detta är en utmaning för den finländska nationalekonomin som vi måste lösa inom de kommande fem åren, eller så står vi inför ekono-miskt svåra tider. 

Hiekkanen-Mäkelä lutar sig mot sin gedigna erfarenhet när hon bedömer de övergripande förde-larna med internationalitet.

– Jag själv har en internationell företagsbakgrund och jag har personligen sett hur multinationella och mångkulturella team kan bemöta kundernas situationer på den globala marknaden. Förståelsen av kunder som finns i hela världen finns i hemboet när man har personer med olika bakgrunder som arbetstagare. Jag personligen tror att detta är otroligt viktigt för de finländska företagens framgång.

Vad händer näst?

– Vi har en lång utvecklingskurva bakom oss och härnäst väntar utmaningar med att stärka verk-samheten inom Work in Finland. Även om ekonomin och politiken runt oss är i gungning, måste vi hålla fokus på att bygga upp långsiktig verksamhet. För egen del tackar jag mina kollegor och nät-verket för ett gott samarbete och lämnar över stafettpinnen och ansvaret för att driva Business Fin-lands arbete för att locka experter till Laura Lindeman, sammanfattar Hiekkanen-Mäkelä.
 

Artikeln är skriven av Amani Al-mehsen. Amani var högskolepraktikant vid Arbets och näringsministeriet i sommar 2022.

Business Finland

är en offentlig aktör, som bildades genom sammanslagningen av Finpro och Tekes 2018. Business Finland erbjuder företag internationaliserings- och finansieringstjänster och består av centret för innovationsfinansiering och ett bolag som genomför kundoperationer. Business Finland sköter un-der Arbets- och näringsministeriets ledning en uppgift med syfte att främja den finländska konkur-renskraften och skapa nya arbetstillfällen. Business Finlands verksamhet omfattar även funktionen Finland Promotion Services som har till uppgift att främja turism, utländska investeringar och kompetensinvandring till Finland. 

 

Aktuellt